Vytlačiť Vytlačiť

Obchodné podmienky Pizzérie Michaelo.sk

1. Spôsob objednávania

2. Povinnosti predávajúceho

3. Povinnosti kupujúceho

4. Ceny tovaru

5. Dodacie podmienky

6. Termín dodania

7. Spôsob dodania

8. Zrušenie objednávky

9. Reklamácie

10. Ochrana osobných údajov zákazníkov

 

1. Spôsob objednávania 

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené zlou dopravnou situáciou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť kuriérovi.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

3. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

4. Ceny tovaru

1. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

2. Dokladom o predaji je pokladničný blok, ktorý je pripojený ku každej zásielke.

3. K cene tovaru je pripočítané balné závislé od mesta objednania tovaru (cena balného je uvedená v pri pokladni pred odoslaním objednávky).

4. Cena dopravy:

* do 5 km od najbližšej pobočky k miestu dodadnia je zdarma

* alebo nad 5 km od najbližšej pobočky k miestu dodadnia je 0,17€/km.

 

5. Dodacie podmienky 

Objednávky vybavujeme priebežne.

 

6. Termín dodania

Tovar vyexpedujeme od 30 do 55 minút v závislosti od množstva objednávok po obdŕžaní objednávky. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré objednavku previest telefonicky a dohodnúť si termín dodania. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 90 minút, odporúčame informovať sa u nás telefonicky. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými.

 

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame kuriérom na stanovenú dodavku adresu. Ku každej objednávke prikladáme pokladničný blok, ktorý slúži zároveň ako dodací list.

 

8. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 5 minút od zadania objednávky a to telefonicky na najbližšej pobočke k dodacej adrese.

 

10. Reklamácie 

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, neuplný tovar - jedlo, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Dokladom o predaji je pokladničný blok, ktorý slúži zároveň ako dodací list.

 

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi pokladničným blokom a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnený pokladničný blok, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás telefonicky informujte.

 

11. Ochrana osobných údajov zákazníkov

Podmienkou vybavenia Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nakupovať v našom internetovom obchode.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva výlučne pre potreby ich poskytovania príslušnému útvaru Policajného zboru SR na základe osobitného predpisu a prípadne za účelom potreby ich sprístupnenia alebo poskytnutia iným orgánom verejnej správy, ak takú povinnosť ukladá prevádzkovateľovi všeobecne záväzný právny predpis.

 

Okruh príjemcov osobných údajov:

Policajný zbor SR prípadne iné orgány verejnej správy, ak je povinnosť prevádzkovateľa sprístupniť danému orgánu spracúvané osobné údaje stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

Michaelo s.r.o. rešpektujúc súkromie osôb sa zaväzuje zhromažďovať iba tie osobné identifikačné údaje (informácie, ktoré umožňujú alebo uľahčujú identifikáciu ktorejkoľvek osoby, napr. meno, bydlisko, e-mail), ktoré nám sami a dobrovoľne poskytnete, a ktoré nevyhnutne potrebujeme za účelom poskytovania čo najlepších služieb.

 

Či nám oznámite tieto informácie, bude záležať len na Vás. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a boli nám oznámené v priebehu registrácie zákazníka, sú našou spoločnosťou považované za dôverné a sú chránené proti zneužitiu.

 

Zaslaním záväznej objednávky udeľuje kupujúci našej spoločnosti časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov. Naša spoločnosť zaznamenáva a spracováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom obchodu a služieb.

 

Michaelo, s.r.o. sa zaväzuje, že informácie o osobných údajoch, získané prostredníctvom našej webovej stránky a internetového obchodu, neposkytne tretím osobám, nepredá a ani neprenajme.

Záver

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a nepovinné. Michaelo, s.r.o. bude Vaše osobné údaje prijímať, používať, ukladať a vyraďovať v súlade s príslušnými vnútornými normatívnymi právnymi aktmi spoločnosti, najmä v súlade so zákonom č.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa ustanovenia § 20, ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov ste oprávnený (a) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu, resp. využívaniu Vašich osobných údajov a to aj v prípade poštového, faxového, elektronického alebo telefonického styku.

 

Ak nám poskytnete Vaše osobné údaje, kedykoľvek budete mať možnosť zmeniť tieto údaje, resp. ich odstrániť a to za podmienky, že nám to oznámite telefonicky, alebo poslaním e-mail.

 

Michaelo, s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať údaje, uvedené na týchto stránkach a týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Nákupný košík: